Strona główna

Cele

  • Rozwijanie potencjału i kreatywności, poprzez głęboki, aktywny kontakt ze sztuką i naturą
  • Wyrównywanie szans, wzmacnianie wiary w siebie i dodawanie odwagi do przekraczania granic
  • Stwarzanie możliwości pełnego rozwoju, zwłaszcza osobom ze środowisk, w których jest to utrudnione
  • Poszerzanie horyzontów, propagowanie szacunku dla odmienności oraz poszukiwanie tego, co ludzi łączy

O nas

Fundacja

Prezes: Iwona Haberny

Rada Fundacji:
Silvia Bruni
Barbara Gawryluk
Jan Haberny
Maria Haberny
Piotr Krasnowolski

 

Data rejestracji: 30 grudnia 2016 roku w Krakowie, nr KRS0000654709

Organ sprawujący nadzór: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  i Prezydent Miasta Krakowa